True
Modificació Llei Transport Terrestre i la LOTT

MODIFICACIÓ LLEI TRANSPORT TERRESTRE I LA LOTT

 

El passat 2 de març es va publicar el Reial Decret-Llei 3/2022 que modifica la LOTT i en especial el tema càrrega-descàrrega.

 

BOE.es - BOE-A-2022-3290 Reial Decret llei 3/2022, d'1 de març, de mesures per a la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera i del funcionament de la cadena logística, i pel qual es transposa la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de juliol de 2020, per la qual es fixen normes específiques respecte a la Directiva 96/71/CE i la Directiva 2014/67/UE per al desplaçament dels conductors en el sector del transport per carretera, i de mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d' obres.

 

Us destaquem de forma resumida algunes de les novetats importants:

Disposició addicional tretzena: 1. Els conductors de vehicles de transport de mercaderies de més de 7,5 tones de massa màxima autoritzada no podran participar en les operacions de càrrega o descàrrega de les mercaderies ni dels seus suports, envasos, contenidors o gàbies, llevat d’alguns supòsits.

Article 2. Modificació de la Llei 15/2009, d'11 de novembre, del contracte de transport terrestre de mercaderies.

Un. L' apartat 1 de l' article 20 queda redactat en els termes següents: «1. Les operacions de càrrega de les mercaderies a bord dels vehicles, així com les de descàrrega d'aquests, seran per compte, respectivament, del carregador i del destinatari, tret que abans de l'efectiva presentació del vehicle per a la seva càrrega s'hagi pactat per escrit que corresponen al portejador contra el pagament d'un suplement respecte del preu del transport. En absència de formalització per escrit de l' esmentat pacte, es presumirà no acordat.

Dos. L' article 22 queda redactat com segueix: Article 22. Paralitzacions: 1. Quan el vehicle hagi d'esperar un termini superior a una hora fins que es conclogui la seva càrrega o descàrrega, el portejador podrà exigir al carregador una indemnització en concepte de paralització.

Tres. L' article 38 queda redactat en els termes següents: Article 38. Revisió del preu del transport per carretera en funció de la variació del preu del combustible.

2. La previsió de l'apartat anterior estarà condicionada al fet que el preu del combustible hagués experimentat una variació igual o superior al 5 per cent, llevat que, expressament i per escrit, s'hagués pactat un llindar menor prèvia o simultàniament a la celebració del contracte.

En els contractes de transport continuat s' aplicaran de forma automàtica els increments o reduccions determinats per l' aplicació dels anteriors criteris o fórmules amb caràcter trimestral en relació amb el preu inicialment pactat, llevat que es pacti una altra periodicitat menor.

Quatre. S' afegeix una disposició addicional setena: «Disposició addicional setena. Indemnització per paralització del vehicle durant el viatge: Quan fos necessari valorar el perjudici que ocasiona a un portejador tenir paralitzat el vehicle amb el qual es dedica a la realització professional de transports per carretera, com a conseqüència de qualsevol circumstància que no li sigui imputable, s' utilitzarà com un criteri de referència l' establert a l' article 22.3 d' aquesta llei.»

MODIFICACIÓ LOTT: Es modifiquen les sancions: Set. Es modifica l' article 143.1.f) / Vuit. Es modifica l' article 143.1.g) / Nou. Es modifica l' article 143.1.h)/ Deu. Es modifica l' article 143.1.i)/ Onze. S' introdueix una nova disposició addicional tretzena

PUBLICACIÓN ADR 2023

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.